JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac2016

UNAPREĐENJE KVALITETA STRUČNE PODRŠKE DJECI I MLADIMA SA SMETNJMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Za relaizaciju projekta Dnenvi centar je obezbijedio 10.080,00€ od strane  Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Cilj ovog projekta bio je unapređenje kvaliteta usluga za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u lokalnoj zajednici kroz razvoj postojećih kapaciteta i angažovanjem dodatnih stručnih lica.Kroz ovaj projekat angažovan je dodatni stručni kadar (logoped i defektolog) koji su sa raspoloživim kadrom Dnevnog centra (fizoioterapeut i psiholog) pružali usluge djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa teritorije opštine Mojkovac kojima je neophodna stručna podrška.

U periodu od februara do novembra 2016., usluge Dnevnog centra, u okviru ovog projekta, koristilo je 22 korsnika, od čega je 5 korisnika uspješno završilo tretmane i savladalo poteškoće.