JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac2018

SERVIS DODATNE STUČNE PODRŠKE


Kroz projekat “Srvis dodatne podrške” planirano je angažovanje dodatnog stručnog kadra koji bi pružio neophodnu stručnu podršku djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa teritorija opština Mojkovac i Kolašin. Međutim, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, na žalost, ove aktivnosti nije prepoznala kao aktivnosti od velikog značaja, pa je od svih apliciranih aktivnosti odobrila obuku zaposlenih za rad u senzornoj sobi kao i sredstva za didaktički material, osvježenje i higijenu korisnika, što iznosi 2.150,00€.

Imajući u vidu neophodnost stručnog rada sa djecom, Dnevni centar je uspostavio saradnju sa Udruženjem roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Mojkovac” koje je od pomenute Komisije dobio zančajnija sredstva za angažovanje stručnog kadra (logoped, fizioterapeut, učitelj). U okviru te saradnje, dogovoreno je da Udruženje sporvodi projektne aktivnosti u prostorijama Dnevnog centra i da u istim učestvuju korisnici usluga Centra, a da će naša ustanova obezbijediti didaktički material, osvježenje za korisnike i roditelje kao i sredstva za higijenu. Zahvaljujući ovakvoj saradnji djeci je u kontinuitetu dostupna sva neophodna stručna podrška koja nailazi na zadovoljstvo samih korisnika i njihovih porodica.

Obuku stručnih radnika za rad u senzornoj sobi „Enigmatski svijet čula“  sproveo je  Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omadine ometene u razvoju  iz Beograda koji je delegirao 3 edukatora i to Dr Gordanu Milanović, specijalistkinju dječije psihijatrije, Vesnu Srdanović Halilović, dipl. Psihološkinju, Slađanu Ristivojević, dipl. Defektološkinju. Polaznici su uspješno prošli kroz teorijski i praktični dio obuke koji će primjenjivati u neposrednom radu sa korisnicima usluga.

Realizacija projekta završena je u junu 2018.godine.