JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac
JU „DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE
sa smetnjama u razvoju - Mojkovac”
dnevni centar mojkovac

O NAMA

JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - Mojkovac” je ustanova socijalne i dječije zaštite koju je Opština Mojkovac osnovala 2014.godine u cilju pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju za život u zajednici. Ustanova je zavnično počela sa radom 09.03.2015.godine.
Dnevni centar nalazi se u ul. Dušana Tomovića bb., a izgrađen je i opremljen po najsavremenijim standardima. Namijenjen je dnevnom smještaju djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kapaciteta 15 korisnika. Zgrada je površine 150 m2 i posjeduje dnevni boravak, kuhinju i prostor za ručavanje, salu za fizioterapiju, senzornu sobu kao i prostorije za individualni i grupni rad sa korisnicima.

CILJ PRUŽANJA USLUGE

Dnevni centar ima za cilj zaštitu, promociju i unapređenje prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, socijalizaciju i integraciju djece u zajednicu na osnovu pružanja jednakih mogućnosti, osposobljavanje za samostalnost u dnevnim aktivnostima zavisno od očuvanih sposobnosti djeteta kao i razvoj njihovih potencijala.

PRAVO NA KORIŠĆENJE USLUGE

Pravo na korišćenje usluge dnevnog boravka ostvaruju djeca i mladi sa smetnjama i teškoćama u razvoju do navršene 27.godine, a isto se ostvaruje na osnovu Rješenja opštinske Komisije za usmjeravanje djece sa posbnim obrazovnim potrebama i Rješenja o usmjeravanju na korišćenje usluge nadležnog Centra socijalni rad.

USLUGA DNEVNOG BORAVKA

Dnevni centar pruža uslugu kroz:
• redovni puni boravak, redovni poludnevni boravak i povremeni puni boravak.
• medicinski nadzor i psiho-socijalnu rehabilitaciju,
• individualni i grupni rad sa djecom i omladinom na osnovu individualnog programa rada
• vaspitno-obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život,
• socijalizaciju (društveno-profesionalne aktivnosti: posjete, kulturno-zabavne i sportsko- rekreativne manifestacije, izlete i dr.),
• Senzorna integracija
• besplatan prevoz od kuće do Dnevnog centra i povratak kući,
• ishranu (dva obroka),
• njega i održavanje lične higijene,
• savjetodavni rad i edukaciju za roditelje,
• slobodne i dodatne aktivnosti i druge usluge u skladu sa Statutom i zakonom.


U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, Dnevni centar kao pružalac usluge ima obezbijeđen:
• odgovarajući prostor,
• materijalne uslove,
• ishranu i dostupnost zdravstvenih usluga
• prevoz
• održavanje lične njege i higijene prostora
• sigurno okruženje
• razvoj potencijala korisnika i osnaživanje korisnika